Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 163-1, tờ bản đồ số 4, phường Thủy Dương (nay là số 2/82 đường Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương), thị xã Hương Thủy
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TX Hương Thủy
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 15/10/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 18/10/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án như sau:

  1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 163-1, tờ bản đồ số 4, phường Thủy Dương (nay là số 2/82 đường Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế với đặc điểm như sau:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 163-1; Tờ bản đồ số: 4.

- Địa chỉ: phường Thủy Dương (nay là số 2/82 đường Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 120 m2 (bằng chữ: một trăm hai mươi mét vuông).

- Hình thức sử dụng: riêng 120 m2; chung: Không.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b. Nhà ở:

- Địa chỉ: phường Thủy Dương (nay là số 2/82 đường Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích xây dựng: 96 m2;       - Diện tích sàn: 199,5m2.

- Kết cấu: Khung chịu lực bê tông cốt thép, nền gạch Ceramic, mái bê tông cốt thép.

- Cấp (hạng): 3.                           - Số tầng: 02.

(Chi tiết theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 946652 được UBND thị xã Hương Thủy cấp ngày 24 tháng 10 năm 2014; Số vào sổ cấp GCN: CH 00451; Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất bà La Thị Thiên Loan).

  1. Giá khởi điểm của tài sản: 2.740.962.000 đồng.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Tại thửa đất số 163-1, tờ bản đồ số 4, phường Thủy Dương (nay là số 2/82 đường Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 548.000.000 đồng (năm trăm bốn mươi tám triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 13 tháng 10 năm 2021 đến 17 giờ 00 ngày 15 tháng 10 năm 2021 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế số 4009201002722 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế.

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu, nộp tiền đặt trước đấu giá Khu nhà đất số 2/82 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Bước giá: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 15 tháng 10 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 18 tháng 10 năm 2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Hình thức, phương thưc, số vòng đấu giá:

a. Hình thức đấu giá, số vòng đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá theo trình tự quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế./.