Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá khai thác 8,60 ha Keo hạt và Keo hom, trồng năm 2002 tại Khoảnh 3, Tiểu khu 107, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 04/10/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:30 07/10/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau:

  1. Tên tài sản, số lượng, vị trí của tài sản đấu giá, nơi có tài sản và giấy tờ kèm theo tài sản:

a. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Đấu giá khai thác gỗ rừng trồng sản xuất của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ theo quy định với các nội dung như sau:

- Vị trí, địa danh: Gồm 04 lô, tại Khoảnh 3, Tiểu khu 107, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Lý do khai thác: Để bàn giao đất rừng sản xuất cho địa phương quản lý, sử dụng.

- Loài cây khai thác: Keo hạt và Keo hom, trồng năm 2002.

- Nguồn vốn: Dự án 661.

- Diện tích khai thác: 8,60 ha.

- Giá khởi điểm đấu giá:

STT

Phân loại gỗ

ĐVT

Khối
lượng

Đơn giá thẩm định

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

1

Gỗ nguyên liệu dăm

 

495,500

 

569.825.000

-

Cấp kính <16 cm

m3

495,500

1.150.000

569.825.000

2

Gỗ gia dụng

 

395,400

 

580.787.625

-

Cấp kính 16-18 cm

m3

63,800

1.361.250

86.847.750

-

Cấp kính >18-22 cm

m3

150,500

1.443.750

217.284.375

-

Cấp kính >22-26 cm

m3

134,300

1.485.000

199.435.500

-

Cấp kính > 26 cm

m3

46,800

1.650.000

77.220.000

3

Tổng cộng (1+2)

Đồng

 

 

1.150.612.625

4

Chí phí sản xuất

Đồng

 

 

486.583.000

a

Chí phí trực tiếp

Đồng

 

 

407.378.000

b

Chi phí gián tiếp

Đồng

 

 

79.205.000

5

Giá khởi điểm (3-4a)

Đồng

 

 

743.234.625

 

Làm tròn

 

 

 

743.235.000

 

b. Nơi có tài sản đấu giá: tại vị trí, địa danh gồm 04 lô, tại Khoảnh 3, Tiểu khu 107, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản khai thác theo Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá khai thác 8,6 ha gỗ rừng trồng của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá khai thác 8,6 ha gỗ rừng trồng của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ; Quyết định số 541/QĐ-SNNPTNT ngày 08/7/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt phương án và dự toán khai thác 8,6 ha gỗ rừng trồng sản xuất của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ; Phương án và dự toán khai thác gỗ rừng trồng sản xuất của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ; Công văn số 228/BQLRPHSB-KHKT ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ rừng trồng.

2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ, địa chỉ: 117 đường Cách mạng Tháng 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 28 tháng 9 năm 2022 tại vị trí, địa danh gồm 04 lô, tại Khoảnh 3, Tiểu khu 107, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 26 tháng 9 năm 2022 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ hướng dẫn, tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2022.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 04 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 04 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá, tiền ký quỹ của tài sản đấu giá:

a. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 743.235.000 đồng (Bảy trăm, bốn mươi ba triệu, hai trăm ba mươi lăm ngàn đồng), giá khởi điểm chưa bao gồm thuế, phí và không bao gồm chi phí khai thác, bốc xếp, vận chuyển tài sản.

b. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên hồ sơ).

c. Tiền đặt trước: 140.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 04 tháng 10 năm 2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 06 tháng 10 năm 2022 nộp vào tài khoản số 55110002429999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Huế.

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: <Họ tên người tham gia đấu giá> nộp tiền đặt trước đấu giá khai thác gỗ rừng trồng, diện tích 8,60 ha của Ban QLRPH Sông Bồ.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế 17 giờ 00 ngày 06/10/2022 và khách hàng nộp giấy chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

d. Bước giá: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

đ. Tiền ký quỹ: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng). Tiền ký quỹ là khoản tiền mặt mà người trúng đấu giá phải nộp tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ ngay sau khi ký kết hợp đồng và nộp đủ 100% số tiền mua tài sản.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; Thời gian ký hợp đồng mua bán tài sản, thanh toán tiền, bàn giao tài sản và thời hạn khai thác đối với người trúng đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 04 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, dự công bố giá tại cuộc đấu giá.

Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được Trung tâm giới thiệu tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành) kèm theo:

+ Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu hoặc Căn cước công dân đối với Cá nhân.

+ Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân người đại diện theo pháp luật đối với Tổ chức.

+ Trường hợp đấu giá theo ủy quyền kèm theo Văn bản Ủy quyền tham gia đấu giá tài sản (bản chính) hợp lệ, trong đó ghi rõ nội dung: phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người được ủy quyền.

c. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; Thời hạn, thanh toán tiền mua tài sản; Bàn giao tài sản và thời gian khai thác đối với người trúng đấu giá:

- Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc từ khi Biên bản đấu giá tài sản được lập, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ.

- Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc từ ngày hoàn thành ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và không được gia hạn thêm.

- Bàn giao tài sản: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày người trúng đấu giá ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và nộp đủ tiền mua tài sản.

- Thời hạn khai thác đối với người trúng đấu giá: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ký nhận bàn giao tài sản đấu giá của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và thời hạn nộp phiếu trả giá:

a. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên theo Điều 43 Luật Đấu giá tài sản.

b. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá: Người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá của mình để đấu giá mua tài sản và phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu từ 08 giờ 00 ngày 07 tháng 10 năm 2022 đến 14 giờ 00 ngày 07 tháng 10 năm 2022.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, công bố giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 07 tháng 10 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com./.