Trang chủ Huyện Phú Vang

Huyện Phú Vang

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá 02 lô tài sản gồm Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thôn phường 5, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang » Chi tiết 17:00
22/07/2024
14:00
25/07/2024
Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 162, tờ bản đồ số 13, địa chỉ thửa đất: TDP Lương Viện, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang (4.405.180.749 đồng) » Chi tiết 17:00
19/08/2024
14:00
22/08/2024